top of page

אימות מסמכים משרד החוץ

Updated: Aug 22, 2022


אימות מסמכים משרד החוץ

הצורך בתהליך אימות מסמכים

אזרחים ישראלים אשר מקדמים מהלכים בין לאומיים שונים כמו לדוגמה הגשת בקשה לקבלת אזרחות של מדינה אחרת, זקוקים לאימות של המסמכים הללו כדי להעבירם לחו"ל עם אישור שמדובר במסמך המקורי.


מדובר במסמכים כמו תעודת לידה ותעודת נישואין שמנפיק משרד הפנים, מסמכים המעידים על סיום לימודים אקדמאיים שמפיק משרד החינוך ומסמכים נוספים ממשרדי ממשלה אחרים.


ביצוע פעולות על פי אמנת האג או ללא האמנה

תהליך אימות המסמכים מתבצע על פי הסיכום בין המדינות שחתמו על אמנה זו ובתוכן גם מדינת ישראל.


אופציות של אימות מסמכים:


  • מסמכים אשר האזרח הישראלי אמור להעביר למשרד ממשלתי מעבר לים, כאשר מדינה זו אינה נכללת בין המדינות שחתמו על אמנת האג, יאומתו באמצעות חותמת שאינה חותמת אפוסטיל. לאחר שלב זה, יהיה צורך לבצע אימות נוסף וזאת באמצעות נציגים מוסמכים של מדינת היעד. הליך זה אינו כרוך בתשלום אגרה.

  • מסמכים אשר האזרח הישראלי אמור להעביר למדינה מעבר לים אשר חתומה על אמנת האג יאומתו באמצעות חותמת אפוסטיל ומעבר לכך לא יידרש שלב נוסף בהליך האימות. לצורך כך יהיה צורך לשלם אגרה בסכום שנקבע מעת לעת. במקרים הללו יצרף האזרח הישראלי מעטפה מבוילת הכוללת את כתובתו, כדי שהוא יקבל בדרך זו את המסמכים החתומים לביתו.


אישור של מסמכים נוטריוניים


כדי לקבל את האישור הרשמי של הנציגים המוסמכים של משרד החוץ למסמכים נוטריונים יש להעביר למשרד זה מסמכים מקוריים בלבד.


• אם מדובר באימות מסמך עבור מדינה אשר חתמה על אמנת האג, מצרפים לכך חותמת אפוסטיל שבוצעה על ידי נציגי בית משפט השלום הסמוך למקום המגורים של האזרח הישראלי.

• אם מדובר באימות מסמך עבור מדינה אשר אינה חתומה על אמנת האג יש צורך לצרף חתימות נוספות: - חתימה וחותמת של מורשי חתימה בבית משפט השלום.

- אישור של הענף לאימות מסמכים ציבוריים במשרד החוץ.

- חותמת של נציג המדינה הזרה בישראל (קונסוליה או שגרירות )


שליחויות משפטיות למשרד החוץ


שליחות לצורך אימות חתימה על ידי נציגי משרד החוץ היא בעלת אחריות רבה ולכן היא מתבצעת רק על ידי שליחים, אשר מתמקצעים בכל מה שקשור לשליחויות משפטיות. הם מכירים את דפוס ההתנהלות במשרד ממשלתי זה ופועלים על פי ההנחיות המדויקות.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page