top of page
הצעת מחיר

שליחות באפוטרופוס ו הגשת מסמכים

בתחילת המאמר, נגדיר מהו אפוטרופוס: באופן כללי, כל אדם זכאי לקבל החלטות על עצמו. ילד קטן אינו יודע להחליט על עצמו, ולכן הוריו מקבלים החלטות עבורו. ישנם מצבים, בהם אדם אינו כשיר לקבל החלטות על עצמו, או ההורה, אינו יכול לקבל אחריות על ילדו. אנו נסייע לכם באמצעות שליחות אפוטרופוס הגשת מסמכים.

ישנם 2 סוגי אפוטרופוס: אפוטרופוס לדין, ואפוטרופוס על רכוש.

אפוטרופוס לדין: האפוטרופוס מקבל אחריות על אדם מסוים, ויכול לפעול משפטית בשמו.

מינוי אפוטרופוס: בית המשפט, מחליט מי האפוטרופוס שימונה, ונותן צו משפטי על מינוי האפוטרופוס. לעיתים, בית המשפט ימנה יותר מאפוטרופוס אחד. את מי בית המשפט ימנה לאפוטרופוס?

במקרה של אדם פרטי: בית המשפט יעדיף למנות קרוב משפחה.

במקרה של רכוש: אם מדובר ברכוש של אדם פרטי, בית המשפט יעדיף למנות קרוב משפחה. כאשר מדובר ברכוש כללי, או ציבורי, או עסקי, בית המשפט ימנה גוף, או תאגיד. במקרה של רכוש השייך לכלל הציבור, בית המשפט ימנה עמותה שתיקח חסות על הרכוש.

כאשר אין את מי למנות לאפוטרופוס, ימנה בית המשפט, את "האפוטרופוס הכללי".

אינכם צריכים להתרוצץ, כדי לבצע שליחות באפוטרופוס:

חברת השליחויות שלנו מציעה לכם שירות שליחות באפוטרופוס ותגיש עבורכם את המסמכים הנדרשים עבור האפוטרופוס, החל מהגשת מסמכים לפתיחת תיק, והגשת כל מסמך נוסף שיידרש.

כהכנה לשליחות באפוטרופוס, עליכם להכין מכתב בקשה בכתב, למינוי אפוטרופוס. את המכתב, יש להגיש לבית דין לענייני משפחה.

בנוסף, על מי שמעוניין להתמנות כאפוטרופוס, למלא טופס בקשה, ולנמק מהי הסיבה שבגללה הוא מעוניין להתמנות כאפוטרופוס. בטופס מצהירים מהו סוג האפוטרופוס בו מעוניינים. את הטפסים, ניתן לקחת מבית הדין לענייני משפחה. אנו נסייע לכם בשליחות באפוטרופוס והגשת מסמכים.

יש להכין תצהיר, המאמת את בקשת המינוי לאפוטרופוס, וחתום על ידי עורך דין, או מזכירת בית המשפט. כדאי לצרף למסמכים, מכתב עם חוות דעת חיובית של עובד סוציאלי, המנמקת מדוע כדאי למנות את מגיש הבקשה לאפוטרופוס.

במקרה בו מינוי האפוטרופוס נעשה בגלל סיבה רפואית, יש לצרף חוות דעת רפואית מהרופא המטפל.

יש לשלם אגרה על פתיחת התיק, ואגרה על הוצאת תצהיר ממזכירות בית המשפט.

bottom of page