top of page

שליחות בטאבו וביטול עיקול.

הצעת מחיר

מתי צריך שליחות בטאבו וביטול עיקול?

כאשר ההוצאה לפועל מעקלת דירה, אפשר לבטל את העיקול בכמה תנאים. לאחר ביטול העיקול על הדירה, יש לבצע שליחות בטאבו וביטול עיקול, ורישום העיקול בטאבו.

מתי ניתן לבטל עיקול דירה?

ההוצאה לפועל, רשאית לבטל את עיקול הדירה במקרים הבאים:

  1. החייב, פרע את מלוא הסכום לבעל החוב- כולל ריביות: חוב להוצאה לפועל, מורכב מ2 מרכיבים: החוב הבסיסי, הרשום בשטר החוב, או נקבע לרעת החייב באמצעות בית משפט, וריביות, שהצטברו על איחור בתשלום חוב. כאשר מתחילה להצטבר ריבית על תשלום חוב, נוסף כל שבוע סכום חדש לריבית. ההוצאה לפועל תוכל להסיר את העיקול, רק כאשר החייב פרע גם את כל סכום הריבית.

  2. ויתור של בעל החוב, למרות שחובו לא נפרע

  3. כאשר החייב פנה בבקשה אל הוצאה לפועל, והבקשה התקבלה כמוצדקת.

  4. כאשר עברו 3 שנים מיום העיקול, ובעל החוב לא ביצע שימוש בדירה, ניתן להסיר את העיקול, לפי שיקול דעתו של הרשם.

  5. כאשר עברו 10 שנים מיום העיקול, מבלי שבוצע שימוש בדירה, ניתן למחוק את עיקול הדירה.

 

כיצד מבטלים את העיקול על הדירה?

פעולת העיקול מתבצעת, לפי נסיבות העיקול. פעולת הביטול, מתבצעת אך ורק בהגעה פיזית או שליחות בטאבו ביטול עיקול.

 

הליך ביטול עיקול על דירה לאחר 3 שנים בהם לא בוצע שימוש בנכס: כאשר חלפו 3 שנים, יכול הרשם להחליט על ביטול עיקול הדירה. לפני הסרת העיקול, על הרשם לזמן את בעל החוב ואת החייב, ואפשר לכל צד להשמיע את טענותיו. רק לאחר השימוע, יוכל הרשם לבטל את העיקול. לאחר הסרת העיקול, יש לדאוג להסרת רישום העיקול מהטאבו.

 

הליך ביטול עיקול דירה, כאשר רשם הוצאה לפועל מקבל את בקשת החייב: על החייב, לנהל הליך בקשה, להסרת עיקול הדירה. במידה והרשם מקבל את הבקשה, על החייב להביא את המסמך המורה על הסרת העיקול אל טאבו ביטול עיקול, ולהסיר את רישום העיקול מהטאבו.

 

הליך ביטול לאחר תשלום החוב: ביטול העיקול, מתבצע רק לאחר שהחייב פורע את כל החוב, כולל את ריבית הפיגור. לאחר הביטול, על ההוצאה לפועל, מוטלת החובה לדאוג להסרת רישום העיקול מהטאבו.

 

אנו נעזור לך להסיר את רישום העיקול ונבצע שליחות בטאבו והסרת עיקול.

אם אתה שרוצה לוודא שהעיקול הוסר מהדירה שלך, אנו נשמח לעזור לך. אנו מבצעים ביעילות כל שליחות משפטית שמוטלת עלינו, ונשמח לסייע לך. אנו ניגש עם המסמכים הנדרשים, וחתימת ייפוי כח אל טאבו ביטול עיקול, ונדאג לבצע את הפעולות הנדרשות להסרת רישום העיקול.

bottom of page