top of page

שליחות בימ"ש לענייני משפחה - פתיחת תיק

הצעת מחיר

פתיחת תיק בבימ"ש לענייני משפחה פתיחת תיק נעשית בידי זוג המעוניין להתגרש או בידי משרד הרווחה המעוניין לדון על השארת קטינים מסוימים בידי הוריהם או הרחקתם מחיק הוריהם אל מקום שהיה אחר.

כאשר הדרך הנוחה ביותר לבצע שליחות בימ"ש לענייני משפחה - פתיחת תיק היא דרך חברת שליחויות מתמחה.

רוב המקרים בהם דנים בבית הדין לענייני משפחה הם מקרי גירושין. כאשר דנים בבית המשפחה במקרה של זוג המעוניין להתגרש אזי הדיון יחולק לשני נושאים עיקריים: החזקה על הילדים והסדרי ראיה ודיון נפרד על חלוקת רכוש ודמי מזונות.

הדיונים הרגישים ביותר בבית הדין לענייני משפחה הם הדיונים על החזקה של הילדים. בעבר נהגו בתי המשפט לפי כלל אחיד ולפיו לאם יש חזקה אוטומטית על הילדים. בשנים האחרונות שונה כלל זה וכל מקרה נדון לגופו ולכל מקרה יש פסיקה אחרת. כיום בתי הדין לענייני משפחה מנסים ליצור חלוקה שווה בנטל גידול הילדים בין ההורים. מקרים מסויימים של שליחות בימ"ש לענייני משפחה - פתיחת תיק נעשים כאשר אחד מההורים לא מסכים לפסיקה של בית הדין הרבני על החזקה של הילדים ומעוניין להעביר את הילדים לחזקתו.

כאשר זוג מתגרש עליהם להחליט על תשלום דמי מזונות וחלוקת רכוש. ישנם זוגות המעדיפים לקיים את הדיון על דמי מזונות ורכוש בבית הדין לענייני משפחה ולא בבית הדין הרבני. כל צד יכול לשכור עורך דין על מנת לקבל את הסיוע הטוב ביותר. מדינת ישראל מעניקה סיוע משפטי חינם לכל אחד מהצדדים. בית הדין אוכף את הפסק הניתן ובמידה והצד שחויב לא משלם את דמי המזונות כפי שנפסק לו ניתן לגשת עם פסק של בית הדין לענייני משפחה אל ההוצאה לפועל.

ישנם מקרים בהם פעולת שליחות בימ"ש לענייני משפחה - פתיחת תיק מוזמנת על ידי פקידת הסעד של משרד הרווחה. פעולה זו נעשית כאשר פקידת הסעד סבורה שיש להוציא את הילד מסיבות מסוימות מחיק הוריו. בבית הדין ידונו האם יש הצדקה בהוצאת הילד מחיק הוריו ולאן יועבר הילד. הוריו של הילד זכאים לשכור שירות עורך דין ואף להיעזר בסיוע משפטי הניתן חינם.

חברת השליחויות שלנו מתמחה בשליחות בימ"ש לענייני משפחה - פתיחת תיק בכל רחבי הארץ ותשמח לגשת במקומכם אל בית הדין לענייני משפחה לצורך פתיחת תיק.

bottom of page