top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית לרשם המשכונות - רישום משכון

לפעמים, אדם לווה כסף, ואין בידו כרגע כסף לשלם כדי לפרוע את החוב. על מנת לוודא שהחוב יפרע, ניתן למשכן נכס של החייב. לאחר שדואגים למשכן את הנכס יש לגשת אל משכונות רישום ולבצע רישום של הנכס הממושכן.

ישנם מקרים, בהם משכון הדירה נעשה בהסכמה של החייב. למשל: כאשר שמים בן משפחה מבוגר בבית אבות, יש לעיתים צורך למשכן את דירת בן המשפחה לבית האבות. משכון הדירה, חוסך מבני המשפחה לממן את שהות קרובם בבית האבות, וחוסך להם אלפי שקלים בחודש. בית האבות משכיר את הדירה, ובכך מכסה את עלות החודשית של שהיית בעל הדירה בבית האבות.

דוגמא נוספת, היא כאשר ממשכנים דירה לבנק. לפעמים מצטברים חובות גדולים אל הבנק, ואין לחייב כסף לשלם לבנק. אי פירעון חוב לבנק, עלול לגרור סנקציות כלכליות מצד הבנק, כמו הוצאה לפועל. כאשר הבנק מחליט למשכן את דירת החייב, הבנק מחזיק בידיו נכס שווה ערך, והחייב יכול להמשיך לגור בדירה, מבלי שהבנק ינתק לו חשמל ומים. אך החייב חי בדירה שלמעשה אינה שלו, אלא שייכת לבנק, עד פירעון החוב.

ניתן למשכן נכס בעל ערך, כמו דירה או רכב.

כאשר המשכון בטלחשוב מאוד לגשת אל משכונות רישום כדי לרשום שהנכס ממושכן ולמי. יכולות להיות מגוון סיבות לביטול המשכון, כמו פטירה של קשיש השוהה בית האבות הממשכן את הדירה, ועד פירעון של חוב לבנק, המביא לביטול המשכון שהטיל הבנק.

רשם המשכונות, הוא גוף האחראי על משכון נכסים. את משכון הנכס של החייב, יש לרשום ברשם המשכונות. גם הליך ביטול משכון, נעשה ברשם המשכונות.

כאשר רוצים למכור את הדירה הממושכנת, יש לפעול להסרת משכון הדירה. לכן, כאשר קונים דירה חדשה, יש לבדוק האם הדירה ממושכנת. במידה והדירה ממושכנת, יש לפעול מול בעלי החוב, להסרת משכון הדירה.

אנו נשמח לחסוך לכם זמן, ולגשת במקומכםאל משכונות רישום, לרשום את משכון הדירה. אנו צוות שליחים מקצועי, שמבצע ביעילות כל שליחיות משפטית, ופעולות הקשורות בטאבו, ובדיני מקרקעין.

bottom of page