top of page

תצהיר מסירה משפטית

Updated: Aug 22, 2022


תצהיר מסירה משפטית

מסמכים משפטיים אשר שליח מעביר לגורם מסוים, הם אקוטיים וקיימת חשיבות גבוהה במיוחד למסור אותם, כיוון שיש לכך השלכות על המשך הדרך המשפטית.


אופן מסירת המעטפה המשפטית


כאשר השליח מגיע לבית הנתבע או למשרד שלו, הוא מוסר את המעטפה ומבקש מאדם זה לחתום על תצהיר מסירה משפטית. יש מקרים שבהם הנמען חותם והשליח יוצא לדרכו.


אך יש מקרים שהנמען מסרב לחתום עקב שיקולים שלו ובמקרים האלו השליח פועל על פי ההנחיות ומשאיר את המעטפה אך רושם בתצהיר כי היה סירוב לחתום.


המידע בתצהיר מסירה משפטית


בנוסח של תצהיר מסירה משפטית יש מיקומים לרישום מידע אשר השליח ממלא ולאחר מכן גם עורך הדין.


המידע כולל נתונים היכן נמסרה המעטפה, אם היא נמסרה פיזית לנמען או הושארה על הדלת. בשלב הראשון השליח עושה כל שניתן כדי למצוא את הנמען ולכן הוא מגיע לכתובת הרשומה כמה פעמים בשעות שונות של היממה ובימים לא עוקבים.


אם למרות זאת בכל פעם שהוא הגיע לא היה איש בבית או שלא פתחו לו את הדלת, הוא יקבל החלטה להדביק זאת על הדלת.


קיימים גם מקרים שכאמור הנמען מסרב לחתום ולכן השליח יציין זאת באופן ברור בתצהיר ואם קיים לכך תיעוד מהמצלמה, הנושא יודגש. או לחלופין אם המעטפה נמסרה לבן משפחה, או לאחד מבעלי המניות אם מדובר בתאגיד.


אם השליח התבקש להעביר את המעטפה לכתובת אחרת שבה מתגורר הנמען או לעסק שלו, הוא מציין זאת באופן מפורש בתצהיר עם מלוא המידע של הכתובת החלופית.


בתום תהליך המסירה, עורך הדין יחתום על התצהיר, כדי שתהיה הוכחה לבית המשפט שאכן המעטפה נמסרה לנמען, לאדם אחר או הודבקה על הדלת.


החשיבות של מסירת המסמכים המשפטיים


כל מסמך משפטי שיש למסור לאדם מסוים, הוא חלק מהליך משפטי. לעיתים מדובר במסמכים מההוצאה לפועל, לעיתים בכתב תביעה, זימון לבית משפט לצורך מתן עדות ועוד. אי קבלת המסמכים או אי התייחסות של הנמען לתוכנם היא אקוטית להמשך התהליך המשפטי.


זו הסיבה שהשליחות המשפטית מתבצעת על פי הכללים של מסירה משפטית, צעד אחר צעד עד השלמת המשימה על הצד הטוב ביותר. החתימה של הנמען, המידע בתצהיר וכל תיעוד נוסף הם חלק מהותי במעטפת הכוללת של הליך המסירה.


לאור זאת מטפלים בנושאים הללו רק שליחים מיומנים ומנוסים, אשר מודעים לכל ההליכים הנדרשים והם מבצעים את כל ההעברות של המעטפות הללו במלוא האחריות.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page