top of page

מסירה אישית טופס

Updated: Sep 17, 2023


מסירה אישית טופס


כאשר מבצעים מסירה אישית לחייב, יש לבצע נוהל אישורי מסירה, באופן מדויק ועל פי הכללים כולל קבלת אישור מסירה משפטית.


הודעה על פתיחת תיק בהוצאה לפועללאחר פתיחת תיק לחייב בלשכת הוצאה לפועל ולפני נקיטת ההליכים המשפטיים מטעם הוצאה לפועל, יש למסור אזהרה על כך לחייב.


אזהרה זו נשלחת באמצעות שליחות משפטית והיא כוללת מסמכים משפטיים לגבי פתיחת התיק והמידע המפורט עם שמו של הנושה וגובה החוב.


זאת כיוון שבמקרים רבים החייב אינו מודע לכך שנפתח נגדו תיק בהוצל"פ.


בנוסף לכך יקבל החייב במעטפה שובר תשלום על סכום החוב בתיק זה, שהוא נכון ליום פתיחת התיק.


האזהרה נועדה ליידע את החייב על פתיחת תיק בהוצאה לפועל ועל כך שניתנת לו הזדמנות של פרק זמן מסוים, לשלם את חובו וזאת בטרם יינקטו נגדו הליכים משפטיים אשר יגדילו את גודל החוב.


סטטוס אישור מסירה
עם מסירת המעטפה, על השליח לבצע את אחת מבין הפעולות הבאות אשר כולן הן אקוטיות:


  • החייב חייב לחתום על טופס אישור המסירה

  • אם בן משפחתו של החייב הגר עימו, שהוא מעל גיל 18 (שנחשב בגיר לכל דבר) קיבל את המעטפה, הוא יכול לחתום.

  • אם המעטפה הועברה למיופה כוח של החייב, הוא צריך לחתום על קבלת האזהרה.

  • אם החייב סירב לחתום יש לציין זאת בטופס ולהוסיף כל פרט הקשור למסירה, היכן זה בוצע, מי קיבל זאת וכו'.

הנחיות לשליחים המטפלים בשליחות משפטית


אם בפעם הראשונה שהשליח מגיע לביתו של החייב הוא לא נמצא בביתו ולא יכול לקבל את המסמכים, על המוסר להגיע לכתובת זו פעמיים נוספות בימים ובשעות שונות, תוך תקווה שבאחת הפעמים הללו הנמען יהיה בביתו וכך אפשר יהיה למסור לו את המעטפה במסירה אישית ולקבל אישור מסירה.


אם למרות כל הניסיונות הללו, בכל פעם שהשליח הגיע לביתו של הנמ


ען, הוא לא היה בבית, אין ברירה אלא להדביק את המעטפה על דלתו של החייב.


מסירה באופציה זו נחשבת כמסירה חלקית. שליח משפטי המיומן מתעד את כל המהלך שבוצע על כל שלביו בטופס כדי שבבוא העת בדיונים המשפטיים יובאו הממצאים הללו לידיעתם של הגורמים המשפטיים.


בירור סטטוס מסירה


כדי לדעת את סטטוס המסירה של תיק זה אפשר להיכנס לאזור האישי של החייב בהוצאה לפועל לתיקיות אזהרות כדי להתעדכן בסטטוס המסירה של הטופס לחייב.


אמצעי נוסף לצורך עדכונים הוא באמצעות בדיקה באתר הדואר על פי מספר הברקוד המופיע על גבי האזהרה.


546 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page