top of page

אישור מסירה משפטי להדפסה

Updated: Sep 17, 2023


אישור מסירה משפטי להדפסה


בין הפעולות שאנו מבצעים בנושא מסמכים משפטים, אנו מבצעים גם תהליך של אישור מסירה משפטי להדפסה.


מהו אישור מסירה משפטי?


אישור מסירה משפטי הוא טופס אשר מאשר שהנמען קיבל מהשליח מסמך משפטי כגון: דרישת תשלום חוב, זימון לבית משפט, התראה בפני בית דין, מסמכים משפטיים לעיון ועוד.


טופס אישור המסירה יכלול פרטים מדויקים אודות הזהות של הנמען, תאריך המסירה של הטופס ושעת המסירה.


נדרשת חתימה מלאה של הנמען אשר מקבל מסמך משפטי זה. זאת כיוון שמדובר בתהליך משפטי ולכן קיימת חשיבות רבה לכך שהחייב או העד, יקבלו את המסמך ויבצעו את הפעולות הנדרשות.


הנמען יכול לסרב לחתום על כך שהוא קיבל מסמך זה, אף על פי כן אישור המסירה יהא קביל מבחינה משפטית.

במקרים מסוג זה, על השליח לתעד את פרטי המסירה בזמן אמת בצורה מדויקת כדי שלא ישכח ממנו פרט אחד חשוב לתיעוד המסירה.


הוא יכתוב היכן בוצעה המסירה, התאריך והשעה וכל פרט נוסף שמחזק את העובדה שהמסמך נמסר.


כיצד מתבצעת מסירה משפטית?

על השליח למסור את המסמך באופן אישי לידיו של הנמען. באמצעות מסירה מלאה. לעיתים אין אפשרות לבצע מסירה משפטית מלאה אם הנמען בחו"ל, הנמען במצב בריאותי ירוד ומקרים חריגים נוספים.


מקרים אלה מקשים על מסירה אישית מלאה ותקינה של השליח ולכן לאחר שלושה ניסיונות שהמוסר ניסה לבצע מסירה אישית ולא צלח אותם, הוא רשאי לדביק את המסמכים על הדלת או השער של הנמען.


תהליך זה יוכר כמסירה כדין אך לא מסירה מלאה היות שהנמען לא קיבל לידיו את המסמך ולא חתם עליו.


המסירות ברובן מוגדרות כמסירה כדין והן מאושרות בדרך זו לאור הסיטואציה המיוחדת. אך אם מדובר בפקודת מאסר, קיימת חובה לבצע מסירה מלאה בלבד לנמען.


אם מדובר באדם שכבר מרצה תקופת מאסר, יש למסור את המסמכים לשירות בתי הסוהר והגורמים הרלוונטיים ידאגו למסור זאת לאסיר.


אישור מסירה אישי להדפסה

טופס אישור מסירה אישי אפשר להוריד בצורה מקוונת ללא עלות או התחייבות. על הטופס להיות בעל נראות של טופס מקורי לכן העדיפות היא להדפיס אותו במדפסת צבעונית כך שהוא יהיה נאמן למקור.

2,866 views0 comments

コメント


bottom of page