top of page

מסירה משפטית דואר ישראל

Updated: Oct 12, 2022


מסירה משפטית דואר ישראל

מסירה משפטית היא מסירה אישית לאדם ספציפי, אשר הוא אמור לקבל מסמכים משפטיים שהם בעלי חשיבות עליונה. עם קבלת המעטפה האישית, על אדם זה לחתום על הטופס המצורף למסמכים. חתימתו על מסמך זה מאשרת שהמסמכים שהם חשובים ביותר, הגיעו לידיו.


אישור של מסירה משפטית


אישור מסירה משפטית של דבר דואר רשום בארץ מטרתו לספק הוכחה לשולח כי דבר הדואר נמסר לאדם הספציפי אשר דבר הדואר מיועד רק לו. השולח ממלא ביחידת הדואר טופס מיוחד הכולל את כל פרטי הנמען ומשלם עבור השירות את האגרה הנדרשת. אגרה זו לא מוחזרת גם במקרים שבהם דבר הדואר לא יגיע ליעדו ולא נמסר אישית לאדם המיועד לו.


המשלוח יימסר אישית לידי החייב ובמעמד זה הוא יחתום על טופס שיאשר את קבלת המסמכים הללו. אישור לשולח על כך שהמסירה בוצעה, יועבר באמצעות הודעת SMS ללא חיוב.


אם שליח הדואר לא ביצע את המסירה המשפטית מכל סיבה שהיא, השולח זכאי לקבלת החזר דמי המשלוח.


משלוח דואר רשום בארץ

עם מסירת משלוח זה בסניף הדואר, מי ששלח את המסירה המשפטית מקבל הודעה על אפשרות שימוש בקטגוריה של דואר רשום בדואר ישראל. הוא יפתח אזור אישי מיוחד לצורך מעקב אחר התקדמות הליך המסירה המשפטית.


שליחות של דואר ישראל

מסירה משפטית עם דואר ישראל מתבצעת לכל מקום, כמו בית או בית העסק.


על פי החוק חלה חובה על שליחי הדואר לבצע רישום מפורט בעת המסירה, של פרטי השולח, כתובתו ושמו של מיופה כוחו אם קיים.


מסירת המשלוח תתבצע לכתובת הרשומה אך אם אין אפשרות מסירה לאחד מהמיקומים הללו, יישלחו המסמכים חזרה לסניף הדואר ויצורף לכך מידע על כך שהמשלוח הגיע לכתובת הרלוונטית אך לא נימסר לנמען משום שהוא לא נכח בבית.


הנמען שלא היה בביתו לצורך קבלת המעטפה, יקבל הודעה שהמעטפה הועברה לסניף דואר מסוים והוא יכול להגיע לנקודה זו כדי לקבל את דבר הדואר הרשום הממוען אליו.


אם החייב לא הגיע לקבל את המסמכים, רשאי התובע להתחיל בהליכים משפטיים נגד החייב ולנסות לשלוח אליו שנית את המסמכים, כדי לתת לו אפשרות לשלם את החוב וכך למנוע את ההליכים המשפטיים.

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page